Τεχνικός ασφαλείας στις επιχειρήσεις

 

Ο τεχνικός ασφαλείας είναι υποχρεωτικός για κάθε επιχείρηση που απασχολεί προσωπικό (εκτός από τις ατομικές επιχειρήσεις που εργάζεται μόνο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης).

 

O τεχνικός ασφαλείας  παρέχει συμβουλές και υποδείξεις, σχετικές με την Υγεία & την Ασφάλεια, όπως απαιτεί ο Νόμος 1568/85 και τα Π.Δ. 294/88, 17/96 και του 95/99.

Ειδικότερα παρέχει συμβουλές σχετικές με:

 • αναγνώριση του κινδύνου, εκτίμηση και έλεγχο επικινδυνότητας, καταγραφή κινδύνων στο χώρο εργασίας και μέτρα ασφάλειας.
 • την ασφάλεια της επιχείρησης, προσωπικού και εγκαταστάσεων.
 • Πρόληψη στις παραγωγικές δραστηριότητες και μεθόδους εργασίας.
 • Σύνταξη διαδικασιών σε περιπτώσεις Έκτακτης Ανάγκης (σεισμό, πυρκαγιά κλπ).
 • Αξιολόγηση πυροπροστασίας κτιρίων και συστημάτων, έκτακτης ανάγκης και διαφυγής .
 • Επιλογή μέσων ατομικής προστασίας.
 • Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των εργαζομένων στην ασφάλειας εργασίας.
 • Διερεύνηση συμβάντων και ατυχημάτων, προτάσεις αποτροπής τους.

 

Ο τεχνικός ασφαλείας παρέχει επίσης τις παρακάτω συμβουλευτικές υπηρεσίες:

 • Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (Π.Δ. 17/96, Π.Δ. 159/99).
 • Σύνταξη Εγχειριδίου Υγείας και Ασφάλειας.
 • Μετρήσεις επιβλαβών παραγόντων εργασιακού περιβάλλοντος (χημικούς παράγοντες, θόρυβο, φωτισμό, σκόνη κλπ),

 

Λεπτομέρειες στην εργασία του τεχνικού ασφαλείας:

Ο τεχνικός ασφαλείας:

 • Επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης σε καθορισμένο χρόνο από το θεωρημένο από το ΚΕΠΕΚ πρόγραμμα επισκέψεων.
 • Διενεργεί ελέγχους  όσον αφορά σε θέματα υγείας και ασφάλειας εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων.
 • Εντοπίζει πιθανούς κινδύνους και προτείνει μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για την προστασία των εργαζομένων. Συντάσσει τη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, σύμφωνα και με το νόμο 3850/2010.
 • Καθοδηγεί και επιβλέπει για την ορθή χρήση των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Δίνει στους εργαζόμενους οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών τους.
 • Εποπτεύει τις ασκήσεις πυρασφάλειας και συναγερμού.
 • Ενημερώνει προφορικά και γραπτά τον υπεύθυνο της εγκατάστασης, προτείνει διορθωτικές ενέργειες.
 • Καταχωρεί τις υποδείξεις του στο ειδικό βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας της εγκατάστασης.

 

Ευθύνες

Είναι ευθύνη της διοίκησης της επιχείρησης να εφαρμόζει τις γραπτές και προφορικές οδηγίες και υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας, για τον έλεγχο του επαγγελματικού κινδύνου.

 

Η Εταιρεία μας

Αναλαμβάνει υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας, εκπονεί ετήσιο πρόγραμμα των επισκέψεων τεχνικού ασφαλείας και το υποβάλει στο ΚΕΠΕΚ για θεώρηση σε συμφωνία με την επιχείρηση, αναλαμβάνει τη θεώρηση του βιβλίου υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας από το ΚΕΠΕΚ. Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

 


 

 

Άρθρα στην κατηγορία τεχνικός ασφαλείας