Πυρασφάλεια εστιατορίου

 

Η πυρασφάλεια του εστιατορίου είναι πολύ σημαντική για τους παρακάτω λόγους:

 • είναι υποχρεωτική από το νόμο
 • το πιστοποιητικό απαιτείται για την έκδοση άδειας λειτουργίας
 • πιθανή πυρκαγιά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα των πελατών και των υπαλλήλων
 • χρησιμοποιούνται εστίες θερμότητας και ενίοτε και γυμνή φλόγα, που μπορεί εύκολα να αποτελέσουν εστίες έναυσης πυρκαγιάς
 • πολλές φορές χρησιμοποιούνται καύσιμα αέρια που σε ανάμιξη με τον αέρα του περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσουν εκρηκτικά μίγματα εύκολα αναφλέξιμα και πολύ επικίνδυνα
 • σε πολλά σημεία υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, όπως για παράδειγμα τα λίπη που συσσωρεύονται στα φίλτρα του απαγωγού και στις σωληνώσεις του συστήματος απαγωγής αερίων
 • το προσωπικό έχει συνήθως μικρή εμπειρία στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

 

Η διαδικασία των μέτρων πυροπροστασίας περιλαμβάνει δύο στάδια:

 • Τη μελέτη πυροπροστασίας η οποία γίνεται από επιστήμονα αντίστοιχης ειδικότητας (Διπλωματούχο Μηχανικό κλπ.) και εγκρίνεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 • Την εγκατάσταση των συστημάτων και την αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 

Τα συνηθισμένα μέσα πυροπροστασίας είναι τα εξής:

 • Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης (απαραίτητοι τουλάχιστον δύο ανά όροφο και ανά χώρο. Καθορίζονται από τη μελέτη πυρασφάλειας
 • Υδροδοτικό πυροσβεστικό σύστημα ή ερμάριο με σωλήνα 1/2'' αναλόγως την περίπτωση (σε κάποιες περιπτώσεις δεν απαιτείται)
 • Φωτιστικά ασφαλείας
 • Σύστημα κατάσβεσης τοπικής εφαρμογής το οποίο τοποθετείται κάτω από τον απαγωγό και σβήνει πιθανές πυρκαγιές από τις εστίες παρασκευής του φαγητού
 • Ανιχνευτές εκρηκτικών μιγμάτων στην περίπτωση που υπάρχουν καύσιμα αέρια (υγραέριο, φυσικό αέριο)
 • Σύστημα πυρανίχνευσης και αναγγελίας πυρκαγιάς (σε μεγαλύτερα εστατόρια και κέντρα διασκέδασης.
 • Άλλα συστήματα που προβλέπει η μελέτη πυροπροστασίας.

Σε κάθε περίπτωση, επειδή η εκδήλωση πυρκαγιάς ή έκρηξης θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των ανθρώπων και επισύρει μεγάλες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεν κάνουμε "εκπτώσεις" στα συστήματα πυρασφάλειας.

 

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση, αποστολή προσφοράς ή επίσκεψη στο χώρο σας, για σύνταξη μελέτης ή κατασκευή συστήματος επικοινωνήστε μαζί μας.


 

επικοινωνήστε