Ανάληψη ευθύνης μελέτης-επίβλεψης-λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων.

Βάσει του Π.Δ. 274 /97 (ΦΕΚ 195/Α/2-10-97)  η Βιομηχανία Τροφίμων είναι Χημική Εγκατάσταση. Ως απλές νοούνται οι εξής χημικές εγκαταστάσεις:
α. Για την εκπόνηση μελετών και πραγματογνομοσυνών, εκείνες των οποίων η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, πλην του εφεδρικού, δεν υπερβαίνει τους 200 HP.
β. Για την επίβλεψη της εκτέλεσης των μελετών, εκείνες των οποίων η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους πλην του εφεδρικού, δεν υπερβαίνει τους 400 HP
γ. Για την τεχνική ευθύνη επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης, εκείνες των οποίων η ισχύς του εγκατεστημένου εξοπλισμού τους, πλην του εφεδρικού, δεν υπερβαίνει τους 600 HP.
Ως μη απλές νοούνται όλες οι χημικές εγκαταστάσεις που δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α-γ.
Στις μη απλές εγκαταστάσεις:

  • η εκπόνηση μελετών και η επίβλεψη εκτέλεσής τους ανατίθεται σε Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς σε συνεργασία με διπλωματούχους Μηχανολόγους ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή με Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή με Ναυπηγούς Μηχανικούς.
  • η εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών και η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας των χημικών εγκαταστάσεων ανατίθεται μόνο σε διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς.
  • η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της συντήρησης των χημικών εγκαταστάσεων ανατίθεται μόνο σε διπλωματούχους Μηχανολόγους Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ή Ναυπηγούς Μηχανικούς

Στις απλές χημικές εγκαταστάσεις η εκπόνηση πραγματογνωμοσυνών, η εκπόνηση και η επίβλεψη εκτέλεσης μελετών και η υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη λειτουργίας και συντήρησής τους επιτρέπεται να ανατίθεται σε οποιονδήποτε διπλωματούχο Μηχανικό από τις ειδικότητες Χημικός Μηχανικός, Μηχανολόγος Μηχανικός, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Ναυπηγός Μηχανικός

Για τη χορήγηση αδειών εγκατάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού χημικών εγκαταστάσεων, όλες οι μελέτες, τα υπομνήματα και τα σχεδιαγράμματα που υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές για την έκδοση των ως άνω αδειών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πρέπει να υπογράφονται από τους διπλωματούχους Μηχανικούς κατά τα παραπάνω.

Ο ενδιαφερόμενος για να λάβει άδεια εγκατάστασης οφείλει να ορίζει τα πρόσωπα που αναλαμβάνουν τη μελέτη και την επίβλεψη εκτέλεσης αυτής, συνυποβάλλοντας στην Αδειοδοτούσα Αρχή, έγγραφη δήλωσή τους, με την οποία αποδέχονται την εκπόνηση της μελέτης και την επίβλεψη της εκτέλεσής της, συμπεριλαμβανομένης και της θέσης της εγκατάστασης σε λειτουργία.

Τα παραπάνω έχουν συμπληρωθεί και από την απόφαση 2834/01 του ΣτΕ.

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε