Απαλλαγή από άδεια λειτουργίας για εγκαταστάσεις τροφίμων.

Έχει καταργηθεί η απαλλαγή εγκαταστάσεων, εργαστηρίων μικρής ισχύος που εφαρμοζόταν παλιότερα σύμφωνα με την υπ' αριθμ. οικ. 12684/92 - ΦΕΚ  3181 / B / 27-11-2014 (διαθέσιμο στον ιστότοπο του εθνικού τυπογραφείου www.et.gr). Σύμφωνα με το παλιότερο νομοθέτημα που δεν ισχύει πλέον απαλλάσσοντο από την υποχρέωση να εφοδιαστούν με άδεια ορισμένες κατηγορίες μονάδων επεξεργασίας τροφίμων (και όχι μόνο). Αντί της άδειας ο φορέας εκμετάλλευσης της δραστηριότητας πριν την έναρξη των εργασιών, γνωστοποιούσε στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας) καταθέτοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο. Είχε δε την υποχρέωση να διατηρεί στην επιχείρηση όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το Ν. 3982/2001 και σχετικά ΦΕΚ (βεβαίωση χρήσης γης που επιτρέπει τη δραστηριότητα, υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, στοιχεία οικοδομικής άδειας του κτιρίου, και κυρίως την έγκριση καταλληλότητας από την αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας αναλόγως των προϊόντων) καθώς επίσης και να τηρεί τις σχετικές υποχρεώσεις.

Όσες επιχειρήσεις είχαν πάρει απαλλαγή με το παραπάνω νομοθέτημα, οφείλουν πλέον να αδειοδοτηθούν κανονικά με τη διαδικασία της γνωστοποίσης (ή άλλη διαδικασία κατά περίπτωση). Η μη αδειοδότηση επιχύρει διοικητικές κυρώσεις.


ΕΛΕΓΧΟΣ

Κατά τη γνωστοποίηση, η Υπηρεσία (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας) διενεργεί εκ των υστέρων έλεγχο για την νομιμότητα της εγκατάστασης. Σε αυτή τη φάση όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συγκεντρωμένα στην επιχείρηση.
Επίσης επειδή κατά τη διαδικασία ενημερώνεται ο ΕΦΕΤ με κοινοποίηση, θα περιμένουμε και τον έλεγχο από τον ΕΦΕΤ. Στη φάση αυτή θα πρέπει να τηρείται και το σύστημα HACCP το οποίο είναι υποχρεωτικό από τη νομοθεσία. Εγχειρίδιο του συστήματος HACCP μπορεί να ζητηθεί και κατά την αυτοψία για την έγκριση καταλληλότητας.

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΕΑ

Στην περίπτωση αλλαγής φορέα, ή αλλαγής στα δεδομένα της επιχείρησης (αλλαγή επωνυμίας, καταστατικού,  δραστηριότητας κλπ) πρέπει να ενημερώνεται άμμεσα η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η μη ενημέρωση επισύρει πρόστιμο.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε