Άδειες Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων Τροφίμων.

Κάθε βιομηχανία - βιοτεχνία - εργαστήριο - κατάστημα - αποθήκη τροφίμων για να ιδρυθεί και να λειτουργήσει είναι απαραίτητο να εφοδιαστεί με άδεια. (Άδεια εννούμε τη διαδικασία που επιτρέπει την ίδρυση ή/και λειτουργία της επιχείρησης, οι περισσότερες άδειες έχουν αντικατασταθεί από γνωστοποίηση, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία όμως είναι τα ίδια. Η μόνη διαφορά είναι ότι αντί ο φάκελος να κατατίθεται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, συμπληρώνεται και παραμένει στην επιχείρηση, με την υποχρέωση να επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο). Τις άδειες εκδίδουν οι Περιφέρειες και τα Δημαρχεία της χώρας. Χωρίς άδεια, η λειτουργία είναι "παράνομη". Σε περίπτωση καταγγελίας, ή αυτεπάγγελτου ελέγχου από Δημόσια Υπηρεσία (Αστυνομία, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Κτηνιατρική Υπηρεσία, Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας κλπ.) οι ποινές μπορεί να είναι μεγάλες: πρόστιμα από 600-1.000.000 €, σφράγιση της επιχείρησης και διακοπή λειτουργίας αυτής, κατάσχεση των προϊόντων, αυτόφωρο κλπ.
Βέβαια αξίζει να σημειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση από το σύνολο των ελεγκτών Δημοσίων Υπαλλήλων είναι "ανθρώπινη" και ειδικά σε καινούριες επιχειρήσεις, δίνεται το απαραίτητο χρονικό διάστημα για να συμμορφωθούν στις απαιτήσεις του Νόμου, εφόσον βέβαια δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Οι άδειες βιομηχανίας και εργαστηρίων τροφίμων εκδίδονται από την αρμόδια Περιφέρεια (Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, σε ορισμένες περιπτώσεις και από την Διεύθυνση Κτηνιατρικής) με την έγκριση καταλληλότητας από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, από τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης ή από το Γενικό Χημείο του Κράτους αν πρόκειται για αλκοολούχα ποτά.

Από την Περιφέρεια εκδίδονται και οι άδειες των αρτοποιείων. Οι άδειες πρατηρίων άρτου εκδίδονται από τα Δημαρχεία.

Οι άδειες των καταστημάτων τροφίμων (και γενικώς όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος) εκδίδονται από τα δημαρχεία των δήμων στους οποίους ανήκουν. Στα καταστήματα αυτά ανήκουν τα καταστήματα εμπορίας τροφίμων, και καταστήματα στα οποία τα τρόφιμα καταναλώνονται στο χώρο του καταστήματος (Εστιατόρια, πιτσαρίες, καφετέρια κ.λ.π.). Η έγκρισή τους γίνεται βάσει της ΥΔ 69697 / 2012, όπως αυτή έχει συμπληρωθεί από μεταγενέστερες Υπουργικές Αποφάσεις.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ

Αδειοδότηση βιομηχανίας και εργαστηρίων τροφίμωνΓενικά

Η βιομηχανία και η βιοτεχνία μπορεί να εγκατασταθεί σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους οι οποίοι ονομάζονται βιομηχανικές ζώνες, βιομηχανικά ή βιοτεχνικά πάρκα. Η άδειά τους χωρίζεται σε δύο στάδια: Την άδεια εγκατάστασης και την άδεια λειτουργίας. Η άδεια εγκατάστασης εκδίδεται αρχικά και ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα να εγκαταστήσει τον εξοπλισμό. Στο χρονικό διάστημα που ορίζει η άδεια εγκατάστασης, με τη μονάδα πλήρως εγκατεστημένη γίνεται η αυτοψία από την Διεύθυνση Υγείας ή τη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης (εφόσον πρόκειται για αγροτικά προϊόντα) της περιφέρειας.

Δικαιολογητικά και όροι εγκατάστασης:

 

 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων της άδειας του ήδη υπάρχοντος
 2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή
 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από την Περιφέρεια αναλόγως την κατηγορία. Για κάποιες κατηγορίες εργαστηρίων και βιομηχανιών δεν απαιτείται πλέον έγκριση περιβαλλοντικών όρων αλλά η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με πρότυπα
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση
 5. Σχέδια - μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός, η εγκατεστημένη ισχύς και το κόστος
 6. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού
 7. Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης
 8. Αμοιβές - φορολογικά - Παράβολο
 9. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

  Άδεια Λειτουργίας:

  Μετά την εγκατάσταση και την έγκριση καταλληλότητας από τους φορείς, γίνεται νέα αίτηση στη Διεύθυνση Ανάπτυξης, γίνεται αυτοψία και εκδίδεται η άδεια λειτουργίας αφού προηγουμένως κατατεθούν και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά:

 

 1. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από της Πυροσβεστική υπηρεσία και εγκεκριμένη μελέτη σύμφωνα με την Φ. 15/οικ.1589/104/2006 (εφόσον η εγκατάσταση δεν εξαιρείται)
 2. Υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 3. Υπεύθυνη Δήλωση Μηχανικού και του Ιδιοκτήτη ότι τηρούνται οι όροι της άδειας εγκατάστασης
 4. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά
 5. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μετά την άδεια εγκατάστασης θα απαιτηθεί αλλαγή χρήσης του χώρου ή γενικότερα τροποποίηση στην άδεια οικοδομής.

  Εργαστήρια

  Εργαστήρια θεωρούνται οι εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν εγκατεστημένο εξοπλισμό με συνολική κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW και θερμική μέχρι 70 kW. Η διαδικασία αδειοδότησης διαφοροποιείται πλέον από αυτή της βιομηχανίας. Τα εργαστήρια τροφίμων συνήθως θεωρούνται χαμηλής όχλησης και μπορούν να εγκατασταθούν και σε περιοχές Γενικής Κατοικίας. Προσοχή πάντως χρειάζεται με τις χρήσεις γης, γιατί συνήθως στα ΦΕΚ στα οποία ορίζονται αυτές, υπάρχουν και άλλες λεπτομέρειες οι οποίες επιτρέπουν ή απαγορεύουν συγκεκριμένες χρήσεις. Όσον αφορά τη χρήση του χώρου, σύμφωνα με τον Ν. 3325/2005, δεν απαιτείται αλλαγή χρήσης αν ο χώρος είναι κατάστημα, επαγγελματικός χώρος, ή αποθήκη και είναι χώρος κυρίας χρήσεως. Επιπλέον τα επαγγελματικά εργαστήρια δεν εφοδιάζονται με άδεια εγκατάστασης. Μετά την εγκατάσταση της επιχείρησης καταθέτουν τα δικαιολογητικά και εφοδιάζονται με την "υπεύθυνη δήλωση" θεωρημένη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης, που ενέχει χρέη άδειας λειτουργίας. Η αυτοψία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης γίνεται μετά την εκκίνηση της λειτουργίας της επιχείρησης.

  Προσοχή: Επειδή στα εργαστήρια παραγωγής τροφίμων, γίνεται πρώτα η εγκατάσταση χωρίς άδεια εγκατάστασης και μετά γίνεται η αυτοψία από τους Δημόσιους Ελεγκτικούς Φορείς για να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, απαιτείται εμπειρία και προσοχή κατά τη φάση του σχεδιασμού για να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να πρέπει να γκρεμίζουμε και να ξανακατασκευάζουμε, κυρίως όταν το εργαστήριο είναι σε φάση λειτουργίας.


Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση εργαστηρίου από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης:

 1. Έκδοση οικοδομικής άδειας σε περίπτωση ανέγερσης νέου κτιρίου ή τροποποίησης των όρων της άδειας του ήδη υπάρχοντος
 2. Βεβαίωση χρήσης γης από την αρμόδια πολεοδομία- βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη χρήση επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο ή περιοχή
 3. Έγκριση περιβαλλοντικών όρων - μελέτη από Ιδιώτη Μηχανικό Μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και έγκριση από την Περιφέρεια αναλόγως την κατηγορία. (Για τα εργαστήρια συνήθως δεν απαιτείται πλέον έγκριση περιβαλλοντικών όρων αλλά η εγκατάσταση πρέπει να συμμορφώνεται με Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμέυσεις)
 4. Τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζεται και η επιχείρηση
 5. Σχέδια - μελέτη του χώρου κατόψεις, τομές στις οποίες να απεικονίζεται ο εξοπλισμός και η εγκατεστημένη ισχύς
 6. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για τη στατική επάρκεια του κτιρίου, και την εγκατάσταση του εξοπλισμού
 7. Ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο από τον φορέα της επιχείρησης
 8. Αμοιβές - φορολογικά - παράβολο
 9. Άλλα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

Αδειοδοτούσες Αρχές (Με τι άδεια οφείλει να εφοδιαστεί κάθε επιχείρηση):

Από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων εκτός της άδειας από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού, αδειοδοτούνται (ή παίρνουν έγκριση καταλληλότητας) οι παρακάτω επιχειρήσεις τροφίμων, χειρισμού προϊόντων ζωικής προέλευσης ή περαιτέρω επεξεργασίας μεταποιημένων ζωικών προϊόντων:

 • Εγκαταστάσεις τεμαχισμού κρέατος, που συνδυάζουν παραγωγή κιμά και παρασκευασμάτων αυτών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων κρέατος
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής κονσερβοποιημένων μαγειρεμένων φαγητών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής τετηγμένου ζωικού λίπους και καταλοίπων ζωικών λιπών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής ζελατίνης, κολλαγόνου
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής επεξεργασμένων στομάχων και εντέρων
 • Εγκαταστάσεις επεξεργασίας κατεψυγμένων αλιευμάτων
 • Εγκαταστάσεις μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων
 • Πλοία εργοστάσια
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής προϊόντων αυγών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής παγωτών
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής σαλατών από μεταποιημένα ζωικά προϊόντα
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς (όχι απευθείας διάθεση στον καταναλωτή)
 • Εγκαταστάσεις παραγωγής σούπας και σάλτσας που έχουν χρησιμοποιηθεί εκχυλίσματα ζωικών προϊόντων.

Από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων αδειοδοτούνται οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις παραγωγής, επεξεργασίας και αποθήκευσης τροφίμων σύμφωνα με το Ν. 3325/2005 και η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται:
Για εγκαταστάσεις μεταποίησης φυτικών προϊόντων, από τις διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Για εγκαταστάσεις παραγωγής αλκοολούχων ποτών από τις Χημικές Υπηρεσίες του ΓΧΚ.
Για τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής.

Ο ρόλος του ΕΦΕΤ στην άδεια λειτουργίας.

Μετά το τέλος της αδειοδότησης η Διεύθυνση Ανάπτυξης της περιφέρειας, κοινοποιεί την έναρξη λειτουργίας στον εφετ. Ο ΕΦΕΤ περνάει για έλεγχο μετά από μερικές ημέρες. Σε αυτή τη φάση θα πρέπει να είναι έτοιμο και το σύστημα HACCP και να εφαρμόζεται. (Το σύστημα HACCP συνήθως δεν απαιτείται κατά την αδειοδότηση. Μερικές υπηρεσίες μπορεί να ζητήσουν το εγχειρίδιο. Σε κάθε περίπτωση εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί είναι υποχρεωτικό να εφαρμόζει σύστημα ασφάλειας τροφίμων haccp ή άλλο αντίστοιχο)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Αδειοδότηση καταστημάτων τροφίμων και εστίασης.Για τις επιχειρήσεις (καταστήματα) λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων, τις επιχειρήσεις αποθήκευσης διανομής και μεταφοράς τροφίμων (εφόσον δεν χρησιμοποιείται μηχανικός εξοπλισμός, και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (εστίαση κλπ) η άδεια εκδίδεται από το Δημαρχείο.

Η σειρά με την οποία κατατίθενται τα δικαιολογητικά στα διάφορα δημαρχεία μπορεί να διαφέρει. Καλό είναι ο ενδιαφερόμενος πριν ξεκινήσει τη διαδικασία να πάρει τον κατάλογο με τα δικαιολογητικά και τις αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται τα εξής:

 

 1. Γνωμοδότηση που αφορά τις χρήσεις γης από την Πολεοδομία.
 2. Αίτηση.
 3. Σχεδιαγράμματα κάτοψης (και τομής) σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από Μηχανικό.
 4. Διάγραμμα ροής και τεχνική έκθεση
 5. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας και αντίγραφο μελέτης , θεωρημένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 6. Κανονισμό πολυκατοικίας ή/και υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή ότι επιτρέπεται η εν λόγω χρήση.
 7. Απόδειξη της ΔΕΗ.
 8. Υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.
 9. Πιστοποιητικό υγείας (δεν απαιτείται κατά την αδειοδότηση αλλά είναι υποχρεωτικό για την λειτουργία των επιχειρήσεων).
 10. Ποινικό μητρώο ή υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης (αναζητείται αυτεπάγγελτα, αναλόγως το είδος της επιχείρησης, συνήθως όταν σερβίρονται οινοπνευματώδη ποτά).
 11. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας (ή άδεια παραμονής και εργασίας ή πράσινη κάρτα για τους αλλοδαπούς ).


  Μελέτες που χρειάζονται για την έκδοση αδειών λειτουργίας:

 1. Μελέτη πυροπροστασίας.
 2. Σχέδια Μηχανικού με τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, θεωρημένα από την Πολεοδομία.
 3. Διάγραμμα ροής
 4. Μελέτη για την καμινάδα ή υπεύθυνη δήλωση Μηχανικού εφόσον απαιτείται.


Χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση της Βιομηχανίας:


Για την άδεια Εγκατάστασης να υπολογίζονται περίπου 3 μήνες, δηλαδή για την βεβαίωση χρήσης Γης 10 ημέρες, για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων (στις περιπτώσεις που απαιτείται) 40 ημέρες ή και περισσότερες, για την έκδοση της άδειας 20 ημέρες και για τις μελέτες του Μηχανικού και την υπόλοιπη διαδικασία 20 ημέρες. Για την άδεια λειτουργίας να υπολογίζουμε άλλους τρείς μήνες, εκτός αν προκύψει τροποποίηση στην οικοδομική άδεια, ή αν οι εργασίες διαρκέσουν περισσότερο. Σύνολο γύρο στο τρίμηνο μέχρι εξάμηνο. Το χρονοδιάγραμμα αυτό είναι μόνο ενδεικτικό και μπορεί να γίνει πιο σύντομο ή πιο χρονοβόρο, μερικές φορές μπορεί να φτάσει και τα δύο χρόνια.

Για τα εργαστήρια τα χρονοδιαγράμματα είναι συντομότερα μιά και η αδειοδότηση είναι απλή, μερικές φορές διαρκεί λιγότερο από μήνα.

Χρονοδιάγραμμα για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων Λιανικής και Εστίασης:

Η άδεια των επιχειρήσεων αυτών πλέον χωρίζεται σε δύο τμήματα: Την προέγκριση από τη Δημαρχιακή Επιτροπή, (περίπου 3 -15 ημέρες κατά μέσο όρο), οπότε μπορεί να γίνει έναρξη στην Εφορία, και την αδειοδότηση με τη σύμφωνη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής (κατά μέσο όρο ενάμισης μήνας). Σε κάποιες περιπτώσεις θα απαιτηθεί και αλλαγή χρήσης ή γενικότερα τροποποίηση στην οικοδομική άδεια του κτιρίου.

Εξοικονόμηση Χρόνου και Χρήματος:

Η αδειοδότηση μπορεί να διαρκέσει από λίγες ημέρες έως μερικά χρόνια. Η σωστή σειρά των διαδικασιών, η αποφυγή απρόβλεπτων καταστάσεων και ο συνδυασμός της εκτέλεσης των εργασιών και κατάθεσης των δικαιολογητικών στο σωστό χρόνο, μπορεί να συντομεύσει κατά πολύ τις διαδικασίες, να μειώσει τα έξοδα εγκατάστασης και να καταστήσει την επιχείρηση κερδοφόρα νωρίτερα.

Πιο έγκυρες και ενημερωμένες πληροφορίες για τις άδειες δίδονται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Πληροφορίες επίσης μπορείτε να πάρετε από τους μηχανικούς του γραφείου μας.

 


 

Άρθρα στην κατηγορία Σχεδιασμός - Αδειοδότηση

επικοινωνήστε